Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármesterének a kihirdetett vészhelyzet alatt meghozott döntéseinek (2021. január 6. – 2021. június 8.) jegyzőkönyve

– A Polgármester által meghozott határozatok száma, tárgya: – döntés a közmű-fejlesztési hozzájárulás visszafizetésének szabályairól. – Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosításáról. – döntés Lázár Dávid lakásbérlet iránti kérelmének megtárgyalásáról. – döntés a Központi Orvosi Ügyelet finanszírozásáról. – döntés a háziorvosi és iskolaorvosi feladatok ellátásáról. – döntés „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén” elnevezésű pályázat műszaki ellenőri feladatok elvégzésére irányuló beszerzési eljárás lezárásáról. – döntés Boda Erika lakásbérlet iránti kérelmének megtárgyalásáról. – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés megkötéséről. – Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. – az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról…

Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármesterének a kihirdetett vészhelyzet alatt meghozott döntéseinek (2020. május 25. – 2020. december 21.) jegyzőkönyve

A Polgármester által meghozott határozatok száma, tárgya:
– döntés a szennyvíz víziközmű–rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról. – döntés a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. – döntés a VP6-19.2.1.-83-7-20. számú pályázat önerejének megállapításáról. – döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról. – döntés a környezeti értékelésre érkezett vélemények elfogadásáról. – döntés folyószámlahitel felvételéről. – döntés megyei tervhez való megfeleltetésről. – döntés Iregszemcse Község 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről. – döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázat elbírálása. – az általános iskolai körzethatárok véleményezéséről. – a 70 éven felüli iregszemcsei lakosok egyszeri támogatásáról. – az óvodás és iskolás gyermekek részére karácsonyi csomagok biztosításáról. – döntés igazgatási szünet elrendeléséről. – haszonkölcsön szerződés megkötéséről. – döntés a hosszú lejáratú hitel felvételéről szóló döntés kiegészítéséről. – a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. – a 2021. évi munkaterv elfogadásáról. – a 67/2020. (VII.15.) sz. határozat visszavonásáról

Teljes tartalom

2020. október 28. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Ad Hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztása céljából. – Az alpolgármester megválasztása, eskütétele. – Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. – Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása. – Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről. – Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. – Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. – Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról. – Civil szervezetek 2019. évi beszámolója. – Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata 3. és 5. függelékének módosítása. – A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. – A képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítása. – Temető üzemeltetési megállapodás felülvizsgálata. – Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.

Teljes tartalom

2020. szeptember 30. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítása. – Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2019-2020-as tanév munkájáról és a 2020-2021-es tanév előkészítéséről. – Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019-2020-as nevelési év munkájáról és a 2020-2021-es nevelési év előkészítéséről. – Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. – Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata 2. függelékének módosítása.

Teljes tartalom

2020. augusztus 26. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Döntés a Tamási Központi Ügyelethez csatlakozni kívánó települések csatlakozási szándékáról. – Döntés az Iregszemcse községben működő fogorvosi alapellátás feladat-ellátási szerződéséről. – A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotása. – A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása.

Teljes tartalom

2020. augusztus 6. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Mészáros Katalin szolgálati lakás bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének megtárgyalása. – Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtásának megtárgyalásáról. – Elhatárolódás Farkas János önkormányzati képviselő közösségi oldalán tett kijelentéseitől, nyilatkozataitól.

Teljes tartalom

2020. július 15. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Rendőrkapitányság beszámolója. – Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. – A Polgárőrség beszámolója. – A temető üzemeltetőjének 2019. évi beszámolója. – Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról. – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról. – Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. – A község közművelődési helyzetéről beszámoló. – Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló. Előadó: bizottság elnöke; előterjesztés: írásbeli. – Zárszámadási rendelet megalkotása. – Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. – 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. – A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. – 2020. évi költségvetési rendelet módosítása. – Normaemelési javaslat megtárgyalása. – Dr. Vásárhelyi János kérelmének megtárgyalása. – Pilisi Dorottya kérelmének megtárgyalása. – Az Iregszemcse Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala.

Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármesterének a kihirdetett vészhelyzet alatt meghozott döntéseinek (2020. március 11. – 2020. május 14.) jegyzőkönyve

A Polgármester által meghozott határozatok száma, tárgya:
– Az országos veszélyhelyzetben szükséges intézkedések megtárgyalásáról. – Az 5/2020. (I.8.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről. – Döntés hitel felvételéről az „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósításához. – Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület bérleti szerződésének meghosszabbításáról. – A Tolna megyei kitüntető címek adományozásáról. – Döntés a háziorvosi és iskolaorvosi feladatok ellátásáról. – A közszolgálati szabályzat módosításáról. – „Pro Cultura Iregszemcse” kitüntető cím adományozásáról. – „Iregszemcse Község Sportjáért” kitüntető cím adományozásáról. – a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi mulasztásra tett felhívásának elfogadásáról.
A Képviselő-testület által megalkotott rendeletek száma, tárgya:
– önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról.

Teljes tartalom