Tájékoztató „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén”

Tájékoztató

„Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén”

 

Kedvezményezett neve: Iregszemcse Község Önkormányzata

A projekt címe: Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén

A szerződött támogatási összeg: 480.490.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Iregszemcse Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. május 25-én a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra, mely pályázat 2017. május 5-én támogatói döntésben részesült.

Az iregszemcsei Nefelejcs Óvoda nappali rendszerű képzési rendszerben működik, speciális jellemzői az alábbiak:

–           091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

–           091020 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai. SNI típusa: autizmus spektrum zavarral küzd, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarai, értelmi fogyatékos (enyhe), értelmi fogyatékos (középsúlyos), értelmi fogyatékos (súlyos), hallási fogyatékos (nagyothalló), hallási fogyatékos (siket), látási fogyatékos (gyengén látó), látási fogyatékos (vak), mozgásszervi fogyatékos.

Az intézmény ellátási területe Iregszemcse Község közigazgatási területe (Iregszemcse). A közigazgatási területhez tartozik Csehi, Okrád, Hékút puszta, ahonnan a gyermekek menetrendszerinti busszal járnak az óvodába. A kisgyermekek hozzávetőleg 80 %-a iregszemcsei, a fennmaradó 20% érkezik a külterületekről.

Iregszemcse község közigazgatási területe speciálisnak mondható abban az értelemben, hogy a település egy belterületből és három külterületi lakott részből áll. A belterületen a teljes lakosság, mintegy 83%- a él, a maradék 17% pedig a rendszerváltozás után megszűnt Tamási Állami Gazdaság kerületeiként jegyzett külterületi lakott helyeken, a pusztákon. Itt évtizedekig – jellemzően – főleg mezőgazdasági tevékenységre korlátozódott a foglalkoztatás. Egyszerű, képzettséget nem igénylő, manuális munkát végeztek az egykori állami gazdasági dolgozók. A rendszerváltozást követő privatizáció és a technológiai fejlődés számos munkahelyet megszüntetett. Az itt élők közül, főleg a képzettebbek beköltöztek a faluba. A szegényebb, iskolázatlan és munkahelyét vesztett emberek számára ez a lehetőség általában nem adatott meg.  Az egykori állami gazdaság biztosította kvázi “szociális háló” – annak megszűnésekor – kilyukadt, ezt a feladatot az önkormányzat vette át, de szolgáltatásait tekintve nem éri el azt. A belterületen lakók munkába állási lehetőségei, életkörülményei általában jobbak voltak. Az iregszemcsei munkahelyek (közintézmények, szolgáltatás, kereskedelem, mezőgazdaság) számos család megélhetését biztosították és biztosítják ma is. Mindezeken túl a közlekedési feltételek rendelkezésre állása miatt a vidéki munkahelyekre is könnyebben eljutnak a munkavállalók.   Nos, az intézménybe járó gyermekek családi háttere és szocializációs környezete is gyakran tükrözi ezeket a területi különbségeket. Ennek megfelelően a pusztai gyermekek szülei közt arányaiban kevés a tartósan dolgozó édesanya. Ennek oka egyesesetekben az alacsony iskolázottság, illetve a helyi munkahely hiánya. Az ő esetükben leginkább a közmunkaprogramban van lehetőség a foglalkoztatásra. A szomszédos településen történő munkába állás a kisgyermekek ellátása, illetve a többműszakos munkarend miatt nem vállalható a családok számára. A külterületi lakott helyekről bejáró gyermekek 70%-a szegényes körülmények között él. a családok anyagilag súlyosan depriváltak. Az itt élők vonatkozásában a szülők iskolázottsági szintje alacsonyabb a székhelytelepülésen élőkéhez viszonyítva. Többségük maximum 8 általánosiskolai osztályt végzett. Jellemző a nagy család (4-10 gyermek). A gyermekek a szocializációs környezet hiányosságai miatt, valamint későbbi sikeres társadalmi beilleszkedésük és érvényesülésük érdekében fokozott figyelmet igényelnek (hiányzások minimalizálása, személyes higiénia, gondozottság stb.). A belterületen lakó szülők vonatkozásában ezek a mutatók (iskolai végzettség, foglalkoztatottság, szocializáció szintje, anyagiak) lényegesen jobbak.

 

Problémák, szükségletek bemutatása

Az iregszemcsei Nefelejcs Óvoda mint kötelező alapszolgáltatás jelenlegi helyzete a következő:

az intézménynek helyt adó épület fizikai állapota a napi nevelő munkára a következőképpen hat: a statikai problémákon kívül az elöregedett vizesblokkok, az alulméretezett öltözőhelyiségek (alkalmazotti és gyermek egyaránt) megnehezítik a szakemberek munkáját, befolyásolják a dolgozók, gyermekek és családjaik komfortérzetét egyaránt.

A közösségi terek hiánya megnehezíti a pedagógusok munkáját.

A sportszertár, óvónői- és könyvtárszoba, többcélú helyiség, óvodatitkári iroda/intézményvezető-helyettesi iroda, raktárhelyiség, felnőtt zuhanyzó, szárítóhelyiség, felnőtt étkező hiánya kényszermegoldásokat szül, melyeknek a munka és szolgáltatás minőségére egyaránt negatív hatása van.

Mindezek a napi szintű működésben akadályozó tényezőként jelennek meg.

Emellett az épület statikai állapota egyre rosszabb, továbbá a komplex felújítás nem megoldás a fent ismertetett problémákra, az épület ilyen irányú bővítése nem megoldható, illetve még az új helyiségek létrehozása sem oldja meg a rossz elhelyezkedés, nem funkcionális épületkapcsolatok kérdését (pl különböző szintek, nyaktaggal való összeköttetés).

A Nefelejcs óvodában melegítő-tálaló konyha üzemel. Az ételek elosztásához, a tálaláshoz és a mosogatáshoz szükséges felszerelés biztosított.

A játékok funkcionális szempontból megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, egy részük azonban nélkülözi az EU-s biztonsági követelményeknek való megfelelést.

Az óvodák tárgyi felszereltsége jónak mondható az óvodai bútorok, kültéri és beltéri játékok, fejlesztőeszközök, taneszközök tekintetében. Az IPR, a TÁMOP 3.1.4. pályázatoknak, valamint a szülők, vállalkozók adományainak – jótékonysági bálok- köszönhetően sokat javult az óvoda eszközellátottsága.

Az óvoda támogató alapítvánnyal is rendelkezik, mely jelentős mértékben hozzájárult mind az udvari játszóeszközök, mind a fejlesztő eszközök beszerzéséhez, a bútorzat cseréjéhez.

Az ellátás nyújtásához szükséges humánerőforrás megfelelő számban, és képzettségben rendelkezésre áll, a szakszolgáltatások (logopédiai és SNI fejlesztés, stb.) megoldottak az Intézményben.

Összefoglalva: a működéshez szükséges human kapacitások megfelelőek, az eszközállomány kielégítő, viszont az épület sem állapotában, sem pedig funkcionalitásában nem megfelelő.

A beruházás megvalósításának oka elsődlegesen nem az óvodai kapacitáshiány, sokkal inkább az óvodának helyt adó intézményegyüttes fizikai állapota.

Az épületegyüttes eredeti funkcióját tekintve csak részben óvodai ellátásra lett létrehozva, nem optimális a 0-6 éves korú gyermekek köznevelésének biztosítására, mivel több épületből áll, szintkülönbségek találhatóak benne, valamint nem felel meg a15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírt minimális alapterületnek sem.

Emellett az épület állapota nem kielégítő, a fentebbi pontokban ismertetettek alapján tartószerkezeti és állagproblémákkal küzd, melyeknek részbeni helyreállítására Iregszemcse Önkormányzata vis maior pályázatra nyújtott be támogatási igényt, és nyert támogatást, ugyanakkor, már az akkori szakértői véleményi is komplexebb megoldást javasolt, amely a források szűkössége miatt nem került kivitelezésre, így az épület statikai problémái, illetve a kiváltó ok nem került megszüntetésre.

Az épület gazdaságos és biztonságos módon nem felújítható, emellett a területen a külön bejárattal rendelkező mini bölcsőde elhelyezése funkcionálisan nem megoldható.

 

A projekt céljai, illeszkedése

Iregszemcsén jelenleg is működik a Nefelejcs óvoda. Férőhelyeinek száma 120 fő. Feladatellátási köre nappali ellátású, általános feltételek szerinti nevelés-oktatási tevékenységet, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása tevékenységet végez. Az óvodában kapacitáshiány nincs, a 120 férőhely elegendő az ellátási területén lévő 3-6 éves gyermekek ellátásához.

Az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos fő probléma a helyt adó, József Attila u 11-13 alatt található épület fizikai állapota. Az intézmény 3 épületrészből áll, melyeket nyaktaggal egymáshoz kapcsoltak. Az épület állagának bemutatása a Megalapozó dokumentum 3. pontjában kerül részletesen ismertetésre. A Megalapozó dokumentum 7.7 és 7.8 mellékleteiként csatolásra kerülnek azok a statikai szakvélemények, amelyek feltárják az épület valós állapotát, illetve az állagjavításra nézve műszaki megoldásokat javasolnak. A dokumentum 7.11 melléklete egy építésztervezői nyilatkozat, melyben, a statikai szakvéleményekkel összhangban megfogalmazásra kerül, hogy az épület gazdaságosan nem felújítható.

Emellett, az épület funkcionálisan nem megfelelő, a helyiségek száma és elhelyezkedése nem optimális az óvodai alapellátás mint szolgáltatás helyének. Több helyiség nem került kialakításra, ennek részletes ismertetése a Megalapozó dokumentum 1.2 pontjában olvasható.

A kialakításra kerülő mini bölcsőde elhelyezése a jelenlegi óvodaépület mellett, ugyanakkor a jogszabályi és szabvány megfelelőség szerinti külön bejárattal, külön játszó résszel nem megoldható a területen.

Mindezen okok miatt Iregszemcse Község Önkormányzata az ingatlan tulajdonosaként, valamint az Óvodafenntartó társulás gesztor önkormányzataként új épület építése mellett döntött, melyben helyet kap az óvoda, jelenlegi kapacitással, és egy mini bölcsőde. Az új épület az Önkormányzat saját tulajdonában álló terület valósul meg (Damjanich u 868/3 hrsz).

Az Önkormányzatnak önállóan nincsenek meg a forrásai az új óvodaépület létrehozására, ezért kíván pályázni. A projekt megvalósulásával a településen eddig nem elérhető szolgáltatás jön létre, emellett pedig a meglévő óvodai szolgáltatás színvonala igazolhatóan nő egy funkcionális, modern és biztonságos épület nyújtotta üzemeltetési környezetben. Ez a színvonalnövekedés elsődleges célcsoportja a 0-6 éves korosztály, valamint az óvodában is mini bölcsődében dolgozók, közvetett célcsoportjai pedig a közvetlen célcsoport hozzátartozói, a településen élők.

A projekt megvalósításával a pályázó illeszkedik Magyarország Kormánya céljaihoz, mely a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Mivel a projekt következtében 3 új munkahely jön létre a mini bölcsődében, illetve a mini bölcsődében elhelyezett gyermekek szülei visszatérhetnek a munkaerőpiacra, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a TOP1.4. intézkedés eredményindikátora „A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya” 62%-ról 2023-ra 65%-ra növekedjen.

A mini bölcsőde megvalósítására a pályázónk törvényi kötelezettsége is van, mivel az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény szerint amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni.

A projekt megvalósítása a területi különbségeket is csökkenti azzal, hogy Iregszemcse községben is elérhetővé válik a bölcsődei szolgáltatás, mely eddig csak Tamási városában volt elérhető, és a hátrányos helyzetű, gépkocsival nem rendelkező családoknak ez a távolság is nehézségeket okozott, a gyermekek utaztatása tömegközlekedéssel nem volt mindig megoldható, illetve a több műszakos munkarenddel összeegyeztethetetlen volt.

A projekt hatására létrejön 1 db új, 999,5 nm alapterületű óvoda és mini bölcsőde épület, 7 db bölcsődei férőhely, 3 db új munkahely jön létre, fejlesztésre kerül 120 db óvodai férőhely.

 

Tervezett infrastrukturális tevékenységek részletes bemutatása.

Az Iregszemcse 868/3 hrsz alatti ingatlanon kialakításra kerülő épület főbb jellemzői:

Az épület funkciójából adódóan egységes, szintváltozás nélküli padlóvonalat alakítottunk ki, ennek érdekében tereprendezési munkálatokra van szükség, hiszen a telek délnyugati irányba emelkedik. Úgy tudjuk egy síkba hozni az épület padlóvonalát, hogy a délnyugati oldalon terepbevágást, a Damjanich utca felöli oldalon pedig terepfeltöltést képezünk. A tervezett út (hrsz: 868/4) az óvoda terepkialakítását követve kerül kialakításra. A terveken ábrázoltuk a feltöltés bevágás nagyságát, így az eredeti és tervezett terepvonalakat. A padlóvonalat a szintkülönbség „közepén” alakítottuk ki és jelöltük – TEREPRENDEZÉSI átmeneti vonal – névvel. Így az építési terület magasabbik felén kialakított bevágás talajával körülbelül ki lehet alakítani az alacsonyabb fél feltöltését, így nem kell a munkaterületről jelentős mennyiségű földet el- illetve odaszállítani. Arra azonban figyeli kell, hogy a feltöltött területekről a feltöltés előtt a humuszos réteget el kell távolítani. Mivel a feltöltés és az építkezés közti rövid idő alatt a feltöltés talaja nem tud megfelelően tömörödni, illetve ekkora földmennyiség tömörítése gazdaságosan nem végezhető el, így az alapozási síkot feltöltésnél a humusztól megszabadított eredeti terepvonalig, illetve az alá legalább 30 cm-rel kell levinni.

Amennyiben az alapozási síkon nem teherhordó talajt tárnak fel a kivitelezés során, akkor a tervezőt értesíteni kell   és közösen megválasztani a módosított alapozási síkot.

A különböző funkcionális egységek tájolását a rendeltetésnek megfelelően alakítottuk, ki, de a látást és a jó közérzetet adó légállapotot zavaró napfénybesugárzástól a helyiségeket átlátszó, hővédő fóliával ellátott biztonsági üveg előtetővel védjük meg, mely a téli alacsony beesési szögű napsugárzást beengedi, de a nyári magas beesési szögű napsugárzástól, így felmelegedéstől védi a belső tereket. A helyiségek túlzott felmelegedését hivatott megakadályozni a szilárd vasbeton födém is, melynek a hőtehetetlensége jelentős. A tetőszerkezetet is átszellőztetve terveztük, mely a szerkezet felmelegedését csökkenti.

Az akadálymentesítésről az egész épület területén gondoskodtunk, hiszen egy szinten alakítottuk a létesítményt, szintkülönbségek beiktatása nélkül. Mind a bölcsődei, mind az óvodai bejáratok akadálymentesen elérhetőek. Mozgáskorlátozottak részére mosdó helyiséget alakítottunk ki az épületben, melyhez legközelebbi parkolót is mozgáskorlátozottak részére terveztük. A rehabilitációs mérnöki műszaki leírás bővebben tartalmazza az akadálymentesítésre vonatkozó tervi részeket.

Parkolási lehetőség megoldása a telek több pontján, utcáról és a gazdasági udvarról is biztosítható.

 

Mini bölcsőde létrehozása

A fejlesztés keretében mini bölcsőde mint kötelező alapszolgáltatás jön létre, a 6/2016 EMMI rendeletnek megfelelően.

A mini bölcsőde alapterülete összesen 66.8 nm.

A fejlesztés keretében 1 db bölcsődei csoportszoba (30,8 nm), 1 db gyermek átadó-öltöző helyiség (7,2 nm), 1 db fürdető helyiség ( 9,4 nm), 1 db játéktároló (7,4 nm), 1 db előtér kerül kialakításra (8 nm), Emellett a szülői mosdó-wc is elhelyezésre kerül ( 3,9 nm). Az intézményhez kapcsolód pergolás terasz, valamint a bölcsőde közterületi megközelítése és bejárata elkülönül az előírásoknak megfelelően az óvodáétól, továbbá nem alakítottunk ki a bölcsőde és a más rendeltetésű épületrész között közvetlen kapcsolatot. így külön bejáratot kapott.

A bemutatott helyiségek alapján a jogszabályi megfelelőség biztosított, a 7 fős mini bölcsődében igazolhatóan rendelkezésre áll a csoportszobában a gyermekenként minimum 3 nm alapterület, illetve a többi szükséges helyiség (átadó, fürdő) is megtervezésre került.

A mini bölcsőde elkülönített játszó résszel rendelkezik. A játszóudvar nagysága 86 nm.

A tervezés során az OTÉK és egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételre kerültek, a kisgyermeknevelésben jártas szakember bevonásra került, észrevételei beépítésre kerültek a tervezés során.

 

Óvoda kialakítása

Az új óvoda a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő, funkcionális épület.

Az óvoda alapterülete összesen 932,7 nm.

A fejlesztés keretében 4 db csoportszoba (összesen 240,6 nm), 1 db tornaszoba (73,8 nm), 1 db logopédiai helyiség (19,5 nm), 1 db orvosi szoba (21,4 nm), 2 db gyermek öltöző (84,4 nm), előterek (26,3 nm), közlekedők (128,5 nm), vizesblokkok (64,8 nm), 1 db elkülönítő (9,3 nm), irodák (36,4 nm), felnőtt mosdók- zuhanyzó (12 nm), felnőtt öltözők ( 19,2 nm), 1 db mozgáskorlátozott mosdó (4,7 nm), 1 db nevelőtestületi és könyvtárszoba (21,4 nm), melegítőkonyha és kiszolgálóhelyiségei (46,1 nm), kazánház és kiszolgáló helyiségei (48,5 nm), raktárak, tároló helyiségek kerülnek kialakításra (40,8 nm).

Az épület árnyékolását, illetve a gyerekek esős időben is megfelelő szabadtéri tartózkodását a fedett teraszok biztosítják. Emellett játszóudvarok (246 nm) kerülnek kialakításra.

A tervezés során az OTÉK és egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételre kerültek, a rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra került, észrevételei beépítésre kerültek a tervezés során.

Scroll to Top